Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Klicka på Sökknappen utan att ange något i sökfilter-fälten för att se alla listade barn. Förklaringar:
  1. Reg.datum: den dag då barnet listades
  2. Rev.datum: sista dagen i aktuell revisionsperiod. Om barnet inte har en aktuell revisionsperiod beror det på en av följande orsaker
  3. Barnet har fått en vårdrapport registrerad under sitt 21:e levnadsår. Då skapas ingen ytterligare revisionsperiod. Listningsersättning fortsätter dock till 31/12
  4. Barnet är olistat (dessa barn syns endast för vårdenheter med slutansvar) pga något av följande skäl:
  5. Barnet är nytt i länet och har inte gjort ett aktivt val av tandläkare, dvs listat sig
  6. Barnets tidigare vårdenhet har inte rapporterat vård innan sista revisionsdatum, därmed har barnet inte fått en ny revisionsperiod. Barnet måste aktivlistas.
  7. Dagar kvar: Visar hur många dagar som återstår till Rev.datum, dvs till sista dagen för EPI-rapportering. OBS: För vårdenheter med Slutansvar i sitt avtal med NLL, visas för
   olistade barn istället det antal dagar som barnet varit olistat hos den  slutansvarig kliniken. Barn kan placeras hos slutansvarig vårdenhet med status ”Olistat” av följande skäl:
  8. Barnets vårdnadshavare har inte inom stipulerad tid listat barnet på valfri vårdenhet efter uppnådd ålder och efter brev från NLL
  9. Barnet har flyttat in i länet och tidsfristen för att lista sig på valfri vårdenhet har passerats (brev har skickats ut till barnets vårdnadshavare efter inflyttningen)
  10. Vårdenhet som haft barnet listat har underlåtit att vårdrapportera i tid, dvs senast 30 dagar efter revisionsdatum
 2. Du kan söka upp ett enskilt barn via personnummer, för- respektive efternamn, stad (postort) eller postnummer. Du kan söka på del av personnumret, genom att ange de inledande sifforna,
  t ex 1998 matchar 1998xxxx-xxxx men inte xxxxxxxx-1998. Du kan även söka på Revisionsdatum. Alla barn som är listade har ett revisionsdatum som skapas av systemet
  (undantag: se pkt 1b ovan). Revisionsdatumet är specifikt för patienten och är det sista behandlingsdatumet i revisionsperioden som kan anges vid EPI-rapportering för att vårdenheten
  skall ha uppfyllt sitt åtagande enligt regelverk och avtal.
 3. Du kan klicka på pilen vid knappen Sök, och där finna ett val för att exportera sökresultatet till en Excelfil:
   


För att  se information om barnet, klickar Du på personnumret i listan, Systemet visar följande bild
(exempel från VLL, EPI-parametrar skiljer sig lite mellan landsting):

Ikonerna intill rubrikerna Nuvarande listning, Senaste EPI-rapport respektive Revisionsperioder är klickbara, och då expanderas eller minimeras visningen av sektionens information.
Förklaringar till informationen som visas:
-Nuvarande listning: Den vårdenhet där barnet är listat förnärvarande
-Senaste EPI: Den senaste EPI-rapport som finns registrerad i systemet. EPI-data skall registreras varje revisionsperiod. Här visas också vilken undersökningsåtgärd som är
rapporterad, 101, 111 eller 112
-Revisionsperioder: Här visas barnets nuvarande och tidigare revisionsperioder, samt om vårdrapport inrapporterats i tid (före sista datum i revisionsperioden). ”Exkluderad från revision”
betyder att barnet kan vara exkluderat från revision om det t ex flyttat in i länet och blivit listat när endast kort tid återstår av revisionsperioden

...