Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

I den övre delen av bilden visas den information som registrerades  när avtalet lades upp.  Om leverantören inte har Slutansvar, visas inte fältet Slutansvarsområden. I den nedre delen visas
ett antal underflikar, som förklaras i det följande. Siffran inom parentes efter flikrubriken visar att det finns information under fliken. Siffran 2 efter ”Aktiva listningar” visar allstå alltså att det finns två
aktiva listningar på vårdenheten som avtalet avser.

I Region Västmanland visas även avtalstyp. Notera att flikarna "Aktiva listningar" och "Olistade barn" inte visas på avtal av typen "Ortodontikonsult".

 • Viten. Här kan beställarenheten registrera utdömda vitesbelopp om detta förekommer
 • Granskningar. Här kan beställarenheten  dokumentera  Granskningar som man utfört, pga att vårdgivarens agerande föranlett en sådan, se mer nedan.
 • Aktiva listningar. Här redovisas alla de aktiva listningar (barn) som för närvarande finns på avtalet (vårdenheten). För att navigera vidare till Patientsidan, klicka på patientens personnummer.
 • Olistade barn. Här visas i förekommande fall barn som är olistade för den leverantör/vårdenhet som avtalet avser. Denna flik visas bara i de fall avtalet omfattar slutansvar, dvs i dagsläget för
  FTV-kliniker med slutansvar
 • Avtalshistorik. Här visas alla ändringar som gjorts på avtalet
 • Anteckningar. Här kan Du göra noteringar i ett fritextfält. Fältet är fritt redigerbart, och ändringar i texten loggas inte

...

För att redigera ett avtal, sök fram avtalet och öppna avtalssidan. Redigering sker genom att ändra registreringen enligt behov och sedan spara avtalet. Kom ihåg att alla ändringar
slår igenom direkt om du ändrar ett aktivt avtal och sparar det. Vissa parametrar är låsta för redigering, kontakta förvaltningen om dessa behöver ändras.

Registrering av en granskning

...

Ange datum, ansvarig person hos Beställarenheten på landstinget regionen samt skriv en text som beskriver utförd granskning/revision i fältet Händelse. När Du du är klar, klicka på knappen Spara granskning.

Du kan söka fram vårdgivare som har registrerade granskninar granskningar i Sök avtal-funktionen

Registrering av vite

Registrering av viten går till på ungeför samma sätt som registrering av en Granskning, men ett vitesbelopp kan även matas in.