Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Registrera en pappersremiss som kommit till kliniken

När du som specialist tar emot en remiss på papper behöver du lägga in den i Libretto för att kunna registrera vårdåtgärder och därefter fakturera tandvårdsenheten. En pappersremiss hanteras som en vanlig remiss i Libretto och det är samma formulär som skall fyllas i.

...

För att registrera en pappersremiss kan du välja Skapa ny remiss på Min sida eller gå via menyn för Specialisttandvård –> Remisser -> Ny remiss.

1. Välj patient

Börja med att fylla i patienten personnummer. Ange patientens personnummer med inledande århundrade, ååååmmdd-xxxx. Bindestreck är inte obligatoriskt. Klicka på hämta och patientens namn och adress visas i formuläret.

Du kan registrera kontaktuppgifter (telefonnummer och mailadress) till patienten.

2. Ange avsändare av remiss

Avsändare kan vara en tandvårdsklinik eller annan typ av vårdgivare, exempelvis sjukhus. Om du har ett organisationsnummer kan du ange detta direkt. I annat fall, välj en av länkarna Sök tandläkare eller Ange annan remittent.

2a. Formulär för att söka tandläkare

Detta sökformulär visas som ett eget fönster. Här kan du skriva namn eller referenskod (kliniknummer) för att hitta en klinik. När du hittat kliniken klickar du på dess organisationsnummer och då läggs kliniken till som avsändare på remissen.

När kliniken är vald visas adressen till kliniken på remissen. Nu kan remitterande behandlare och eventuellt remiss-id hos remittenten fyllas i.

2b. Formulär för att ange annan remittent (t.ex. sjukvård)

Om avsändare inte hittas i sökfunktionen kan du ange annan remittent. Klicka då på länken Ange annan remittent, till höger om Hämta-knappen, och fält för att fylla i namn och adress för remittent visas.

3. Ange mottagare av remiss

I rutan för mottagare väljer du den specialitet som är relevant för remissen och din klinik.

4. Ange orsak till remiss

Fyll i remissorsak och remisstext. Om pappersremissen scannas och läggs som bilaga är det bra att skriva det i remisstexten.

5. Bifoga bilagor

Det går att bifoga bilagor till en remiss. Det kan t.ex. röra sig om röntgenbilder, läkarutlåtande, daganteckningar eller dylikt som kan vara av betydelse för specialistvårdgivaren. Bilagan måste finnas på hårddisken, dvs. vara sparad på datorn eller annan plats. Det går att lägga till flera bilagor.

För att lägga till en bilaga; välj typ av bilaga, tryck sedan browse/bläddra och leta rätt på filen, tryck slutligen Lägg till för att lägga till bilagan. Du har möjlighet att ta bort bilagor som lagts till innan remissen är skickad till specialist.

6. Händelselogg

För varje gång som remissen sparas uppdateras remissens händelselogg. Här visas datum, tidpunkt och användare som utfört händelsen. I händelseloggen sparas följande händelser för en remiss;

  • Sparad
  • Skickad
  • Återkallad remiss
  • Begärd komplettering
  • Avvisad remiss
  • Godkänd remiss
  • Skickat remissvar

7. Spara och skicka remiss

Det går att spara remissen för att senare återkomma till den och fylla på med mer information. Viss information måste dock vara ifylld för att kunna spara remissen; patient, behandlare, specialitet, mottagande klinik samt remissorsak. Det går att ändra informationen innan remissen är skickad.

...