Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sök MHB är en sökfunktion för att få fram information om en specifik patient eller patienter, alternativt boendeenheter, leverantörer mm avseende Munhälsobedömningar.

Man kan t ex söka fram alla patienter som tackat Nej till MHB i ett specifikt boende, och en mängd andra filtreringar.

Välj funktionen Sök MHB i menyn Uppsökande verksamhet. Följande

Nedanstående bild visas, där olika filtreringar kan göras:, Du kan exportera sökresultatet till Excel genom att klicka på den lilla Excel-ikonen längst till höger ovanför sökresultatet