6.6. LI-STV - Ansökan om vård efter 22 år

Beskrivning

Om en specialisttandläkare har en remiss med status "Under behandling" eller "Avslutad" och där vård behöver utföras på en patient som är 22 år gammal måste en ansökan skickas till TVE. Ansökan måste inkomma senast den 31/12 det år som patienten fyller 22 år.

 • Ansökan kan enbart göras för remisser som har status "Under behandling" eller "Avslutad".
 • En ansökan måste göras för varje remiss. Finns flera remisser inom olika specialistområden måste en ansökan skickas in för varje remiss.
 • Specialisttandläkaren kan begäras komplettering av en inskickad ansökan. I dessa fall kontaktas specialisttandläkaren med uppmaning att komplettera med de uppgifter som saknas.
 • Inrapportering av åtgärder i remissen kontrolleras mot ansökan då patienten är 20 år eller äldre. Skulle det sammanlagda beloppet för inrapporterade åtgärder överskrida ansökningsbeloppet blir åtgärden satt till Ej godkänd.
 • Specialisttandläkaren har möjlighet att få mailutskick rörande statusförändringar då ansökan hanteras i systemet, t.ex. då komplettering begärs, tilldelad, beslutad e.t.c. Denna funktion administrerar specialtandläkaren själv under fliken "Administration/Mailinställningar" i det externa systemet.

Översikt

Ej skickade - Denna ansökan är enbart sparad men inte skickad.
Inväntar komplettering - Ansökan har skickats tillbaka till specialisttandläkaren för komplettering.
Inväntar tilldelning - Ansökan är ännu inte tilldelad en beslutare.
Inväntar bedömning - Ansökan är tilldelad till en beslutare och efter att ansökan är hanterad kommer den att beslutas.
Inväntar bedömning (omprövning) - Ansökan har beslutats men omprövats av specialisttandläkaren så den är åter tillbaka hos TVE.
Bedömda - Ansökningar som är hanterade och bedömda.
Beslutade - Ansökningar där beslutet har godtagits av specialisttandläkaren samt hanterade omprövningsärenden.
Avslutade - Bedömda ansökningar där specialisttandläkaren inte har godtagit beslutet/omprövat inom 3 månader. Ansökningar i denna status går inte att använda, oavsett bedömning.
Avbrutna/Avvisade - Ansökningar som avbrutits p.g.a. av att patienten flyttat från SLL alternativt avlidit eller avvisats.

 • Systemet visar i denna översikt hur många ansökningar som finns i respektive tillstånd.
 • Klicka på antalssiffran i översiktsbilden så öppnas en lista med dessa ansökningar. Om det enbart finns en ansökan öppnas denna ansökan automatiskt.
 • Klicka på Visa-länken för att öppna önskad ansökan.

Ny ansökan

I Libretto registreras och hanteras ansökningar direkt.

Gå in på fliken Ansökan om vård efter 22 år. Här visas en översikt över ansökningarna samt i vilken status de befinner sig i.

 • Klicka på länken > Ny ansökan.
 • Systemet öppnar nu fliken Ny ansökan. Alla obligatoriska fält är markerade med (*)
 • Ange remissnummer och klicka på hämta-knappen.
 • Systemet fyller i grunduppgifter från remissen.
 • Ange slutdatum för behandlingen, specialisttandläkarens namn, kontakttelefon samt e-postadress som ska användas om kontakt behöver tas avseende denna ansökan.
 • Ange Diagnos, Orsak och Behandlingsplan i fritext.
 • Bifoga elektroniska bilagor som ska skickas med ansökan.
  • Klicka på Bläddra-knappen välj dokumentet
  • Klicka på Lägg till-knappen
 • Om bilagor kommer skickas via post markera rutan att fysiska bilagor kommer skickas utanför systemet.
 • Välj åtgärder från rullistan och klicka på Lägg till-knappen. Gör detta tills alla åtgärder finns med som ansökan avser.
 • Klicka på Skicka-knappen om du vill skicka in din ansökan.
 • Klicka på Spara-knappen om du vill spara undan ansökan och skicka in den senare.
 • Klicka på Återställ-knappen om du vill rensa formuläret och göra en ny ansökan eller börja om från början.

Sök ansökan

 • Ange sökparametrar och klicka på Sök-knappen.
 • Systemet visar de ansökningar som stämmer in på sökningen i en tabell enligt bilden nedan.
 • Belopp visas om ansökan är avslutad och har blivit godkänd av tandvårdsenheten
 • Klicka på Visa-länken för att öppna en ansökan.