7.1 Skapa nytt avtal

Alla vårdenheter som är ackrediterade och har avtal med regionen avseende barn- och ungdomstandvård måste ha sitt avtal registrerat i WebbKoral.
I Webbkoral anges t ex giltighetstider för avtalet, och om slutansvar ingår i avtalet och i så fall för vilka områden vårdenheten har slutansvar.
Vårdenheten benämns Leverantör i denna kontext. Avtalsinformation visas inte i Symfoni för vårdgivare, men vad som registreras är avgörande för att
Symfoni för vårdgivare skall fungera som avsett för leverantören. Nedan följer förklaringar till funktionen.

I Region Västmanland finns även alternativet att välja avtalstyp när ett avtal skapas. Valen är "Barn och ungdom", vilket avser listningar enligt ovan,
samt "Ortodontikonsult" som avser de vårdgivare som har rätt att utfärda ortodonticheckar. Istället för att välja slutansvarsområden så väljs urvalsområden för dessa avtal.
Dessa urvalsområden anger för vilka geografiska områden vårdgivaren har rätt att utfärda ortodonticheckar.

Det framgår vilka fält som är obligatoriska att fylla i.

Internt avtals-ID är det avtalsID sätts av systemet.
Externt avtals-ID är det avtalsID som leverantören eventuellt har valt, och som kan vara bra att registrera som referens.

Avtalsansvarig hos leverantör är den person som är kontakt mot regionens tandvårdsenhet/beställarenhet i frågor rörande avtalet.

I fältet Leverantör anges den vårdenhet som ackrediteringen avser. En förutsättning för att vårdenheten skall visas i rullgardinsmenyn (”Välj vårdenhet”) är att enheten
är registrerad i Menuett med vårdtypen Allmän barn- och ungdomstandvård. Se lathunden för Menuett för mer information

Avtalsstatus:
I fältet Avtalsstatus kan man välja status Under granskning om man vill registrera avtalet klart men inte sätta det som aktivt (Giltigt) ännu. När avtalet senare skall
aktiveras sätts status till Giltigt.

Avtalet måste ha status Giltigt för att övriga systemet skall fungera gällande barn- och ungdomstanvård. Alternativt kan status Uppsagt i kombination med giltighetsperiod
(Från och med respektive Till och med) anges. Ett giltigt avtal är en förutsättning för att berörd vårdenhet skall kunna lista barn eller registrera vårdrapport i Symfoni

Har sistahandsansvar:
Om vårdenheten skall ha sistahandsansvar (slutansvar), måste denna ruta markeras. När rutan markeras kommer ett antal valbara Slutansvarsområden att visas,
och man markerar vilka slutansvarsområden som skall ingå i avtalet för leverantören. Om avtalet är av typ "Ortodontikonsult" i Region Västmanland så benämns rutan istället
"Urvalsområden".

Uppsägning av avtal:

När ett avtal sagts upp skall man ange Avtalsstatus ”Uppsagt”, ange vem som sagt upp avtalet (Leverantör eller Beställare) samt ange ett Uppsagt datum. Glöm inte
att ändra ”Giltigt till och med” om detta datum ändras i samband med uppsägningen.

När tiden för avtalets giltighetstid går ut, stängs automatiskt möjligheten för berörd leverantör att lista nya barn. Vårdrapport kan dock göras upp till 30 dagar efter att
avtalet upphört, dvs för behandlingsdatum som är den sista dagen då avtalet var giltigt.

 Flikarna Olistade barn och Anteckningar:

Längst ned på sidan finns två flikar. Fliken Olistade barn är tom när ett nytt avtal registreras. Om vårdenheten har slutansvar kommer så småningom eventuella
olistade barn som finns inom slutansvaret att visas här. Barnen ligger kvar på sidan så länge de är olistade.

Fliken Anteckningar är ett fritextfält som landstingets beställarenhet kan använda för att göra noteringar på avtalet vid behov.

 När avtalet är registrerat, klicka på Spara avtal. En bekräftelse visas att avtalet sparats. Det är nu sökbart i funktionen Sök avtal.