7.6 Avlista/omlista patienter

Dessa funktioner används när en vårdenhet läggs ned, eller av andra skäl inte längre har avtal rörande barn- och ungdomstandvård, eller när två
vårdenheter skall slås ihop. Man kan endast avlista eller omlista hela grupper av barn (bulk) och inte enskilda barn i WebbKoral.

Avlista alla barn från klinik:

Välj Avlista (ALLA), och välj därefter den vårdenhet du vill avlista FRÅN, i den vallista som visas.

Klicka därefter på knappen Ta fram underlag. Systemet visar då en lista med alla barn som finns på vårdenheten och som kommer att avlistas,
tillsammans med en varningstext i rött. Du kan exportera underlaget till en Excelfil genom att klicka på Excelikonen tll höger i rubrikraden ”Patienter
som omfattas

För att utföra avlistningen av alla barnen, klicka på Utför förändringar. Systemet visar därefter under några sekunder en bekräftelse på att avlistning skett.
De avlistade barnen är nu överförda till status Olistade, och kommer att vara synliga för respektive vårdenhet med Slutansvar för det område (LLKKFFpostnr)
där barnet är folkbokfört. Vid avlistning på detta sätt sker normalt ett utskick till alla berörda barn/vårdnadshavare om att deras vårdenhet upphört. Detta hanteras
dock manuellt utanför systemet.

Omlista alla barn från en klinik till en annan

För att omlista alla barn från en vårdenhet till en annan, välj funktionen Avlista/Omlista barn och klicka klicka i alternativet Omlista (ALLA).

I rullistan Välj vårdenhet, under ordet ”Från”, väljer du den enhet från vilken de listade barnen skall flyttas. I rullistan under ”Till” på högra sidan, väljer du
den enhet till vilken barnen skall flyttas.

När du gjort detta klickar du på den gröna knappen Ta fram underlag. Då visas alla barn som omfattas av omlistningen, men en röd varningstext. Du kan
exportera underlaget till Excel genom att klicka på Excelikonen längst till höger i rubrikraden ”Patienter som omfattas”.

För att utföra förändringarna klickar du på Utför förändringar. Systemet visar därefter en bekräftelse på förändringen. Att barnen bytt vårdenhet kan du
kontrollera genom att söka fram avtalet för vårdenhet och titta i fliken Aktiva listningar. Barnen har fått ett nytt listningsdatum (Reg. start) på sin nya vårdenhet
vilket visas i listan.

Vid bulkomlistning på detta sätt sker normalt ett utskick till alla berörda barn/vårdnadshavare om förändringen. Detta hanteras
dock manuellt utanför systemet.