1.1.3. Komplettering, tillägg, makulera, ändra kategori mm


När ett ärende skickats in till landstinget för beslut förekommer att bedömningstandläkaren önskar mer information för att kunna besluta i ärendet. Bedömningstandläkaren begär då Komplettering
genom systemet. När detta görs kommer ett mail att skickas till den användare som skickat in ärendet, och ärendet kommer att byta status till ”Avvaktar komplettering”.
På sidan Mina förhandsbedömningsärenden ser det ut så här:Ett datum har angivits av bedömningstandläkaren som deadline för kompletteringen. Om komplettering inte inkommer i tid kommer ärendet att avskrivas och stoppas för vidare behandling.
Notera att bedömningstandläkaren kan återkalla sin begäran om komplettering, innan kompletteringen är utförd av dig. Då återgår ärendet till status Under bedömning.

 1. För att komplettera ärendet, klicka på Ärendenr för att öppna ärendet. En information om vad som skall kompletteras visas med rödmarkering:

 2. För att komplettera ärendet, klicka på Alternativ och välj Komplettera ärende, längst ned på ärendesidan:

 3. Komplettera ärendet på motsvarande sätt som när du registrerade det, dvs utför ändringarna och klicka på Nästa steg för att komma vidare. Skicka sedan in ärendet på vanligt sätt. Ärendet har nu
  fått en ny status -Inkommen komplettering- som visas på ärendesidan: 4. När ärendet godkänts i sin helhet eller med begränsningar (dvs endast vissa av föreslagna åtgärder har godkänts av bedömningstandläkaren), är ärendet tillgängligt under valet ”Mina bedömda ärenden” i
  menyn Tandvårdsstöd överst på webbsidan. Ärendet är nu låst för vidare bearbetning. Förklaring till ärendebildens nedre del:  Sektionerna Fakturerade åtgärder, Anamnes och Status, Terapiplan… osv är expanderbara. Genom att klicka på ikonen till vänster om sektionens rubrik öppnas sektionen så att informationen blir synlig.
  Sektionen Fakturerade åtgärder kommer att visa vilka åtgärder som fakturerats på ärendet. Historiksektionen visar alla händelser i ärendet med tidpunkt, statusändring och vem som utfört den.


Tilläggsåtgärder

Man kan som vårdgivare göra tillägg till ett bedömt, godkänt förhandsbedömningsärende. För att göra en sådan ansökan, klicka på knappen Alternativ, och välj att Skapa tillägg.
Du registrerar en tilläggsåtgärd på samma sätt som en ordinarie åtgärd, men du måste motivera tillägget i ett textfält. Ärenden kommer att få status Tilläggsärende, och måste godkännas på nytt av regionens
bedömningstandläkare. När tilläggsärendet godkänts, skapar systemet en ny version av ärendet. Den gamla versionen sparas som referens.

Makulera ett förhandsbedömningsärende

I Region Uppsala kan en vårdgivare makulera ett förhandsbedömningsärende förutsatt att ingen åtgärd i ärendet ännu har fakturerats. Makuleringen är oåterkallelig, dvs om man ångrar sig senare måste man
registrera ett nytt ärende. Ärendet raderas inte i systemet utan blir låst och får status Makulerat. För att makulera ett ärende, välj "Makulera" i menyn längst ned på ärendesidan. Systemet kommer att visa en
varning så att du kan bekräfta makuleringen.

Ändra S-kategori för ett förhandsbedömningsärende

I Region Uppsalas och Region Norrbottens versioner så kan en vårdgivare efter att ärendet skickats in (men ej börjat handläggas av TVE) respektive vid komplettering av ett ärende ändra S-kategori för patienten/ärendet om det blivit fel.
För att återta ärendet i syfte att t ex ändra S-kategori innan ärendet börjat handläggas, klicka på menyvalet "Återta som utkast" i menyn längst ned på Förhandsbedömningssidan. Expandera sedan sektionen
"Patientinformation" i ärendet genom att klicka på denna (blåfärgade) rubrik. Klicka på knappen "Ändra" intill Patientkategorin (se bild nedan) och välj kategori i listan som visas.Klicka sedan på "Spara".
för att spara den nya kategorin. I förekommande fall visar systemet att åtgärd/åtgärder kommer att tas bort då de inte är tillåtna för kategorin.


Ansöka om förlängd giltighetstid

I Region Uppsalas och Region Norrbottens versioner så kan du som vårdgivare ansöka om att förlänga ärendets giltighetstid. Detta gör du genom att expandera sektionen Giltighetstid på ärendesidan. Klicka på den blå rubriken "Giltighetstid"
för att visa sektionen. Ange ett nytt giltighetsdatum och motivera din ansökan i textfältet Motivering. Klicka sedan på knappen Ansök. Om nytt datum godkänns kommer det att visas i sektionen Giltighetstid
Du kan ansöka om förlängd giltighetstid en gång per ärende