1.2. Uppsökande verksamhet


Om uppsökande verksamhet

Basflödet för en Uppsökande verksamhet ser ut som följer (skuggade rutor indikerar att aktiviteten sker i IT-stödet Symfoni, övriga rutor att aktiviteten sker utanför Symfoni):Fig. 1. Huvudflödet för en Uppsökande verksamhet. TVE=Tandvårdsenheten på landstinget, MHB= Munhälsobedömning

Utfärdarna registrerar löpande nya tandvårdsintyg avseende nödvändig tandvård till berättigade personer, inklusive på vilket boende de vistas och om det tackat ja eller nej till erbjudande om munhälsobedömning (MHB). Denna information uppdaterar Aktivitetslistan i Symfoni för vårdgivare, och denna lista utgör därmed ett löpande uppdaterat planeringsunderlag för vårdgivaren. Vårdgivaren utför munhälsobedömningar och registrerar EPI eller avvikelse (om munhälsobedömning inte kan utföras). Detta kan göras manuellt i Symfoni, eller genom filinläsning förutsatt att vårdgivarens IT-stöd kan generera en fil enligt fastställd specifikation. Slutligen fakturerar vårdgivaren Munhälsobedömningarna respektive de fakturerbara avvikelserna samt ev. genomförd utbildning i Symfoni. Inga pappersfakturor behöver skickas in till regionen. I en Granskningslista som löpande uppdateras kan regionen följa om patienter inte fått munhälsobedömning i tid, och om det rapporterats in avvikelser från utförare.