4.3. OTV - Specialisttandvård

Remisser till övriga specialiteter - hur går det till?

All specialisttandvård för barn och ungdomar behöver en remiss. Remissen kan vid behov skapas och skickas från en ortodontist.

Mottagare av remisser är de kliniker som auktoriserat sig inom specialisttandvård för en eller flera specialiteter (odontologisk radiologi, paradontologi, pedodonti, endodonti, käkkirurgi, oral protetik).

När en specialist tar emot en remiss i Libretto kan de välja att godkänna remissen. De kan även avvisa remissen om den exempelvis är felskickad eller om specialistvård inte är nödvändig. Om mottagande specialist bedömer att ytterligare information krävs, t.ex. fler röntgenbilder, kan de begära komplettering av remissen.

Remittenten kan hela tiden följa remissens status och se nya händelser för denna.

Remittera ett barn till en specialist (ej ortodonti)

Alla tandläkare kan remittera barn och ungdomar till auktoriserade specialisttandläkare. En remiss bör följa följande hålltider under dess aktiva period:

 • Max två månader mellan godkänd remiss och första undersökning.
 • Max två månader mellan första undersökning och behandling.
 • Max två månader från första undersökning till avslutad behandling.

När du som ortodontist ska skicka en remiss hittar du länken Ny remiss från antingen specialisttandvårdens översiktsflik eller på remissfliken.

1. Välj patient

En remiss måste skapas för en patient. Det går inte att skapa en remiss utan patient. Ange patientens personnummer med inledande århundrade. Bindestreck är ej obligatoriskt.

Ange telefonnummer och mailadress till patienten eller dennes målsman.

2. Ange avsändare av remiss

När du är inloggad som enskild användare på en klinik är din klinik automatiskt den förvalda avsändaren. Om du är administratör inom en organisation har du möjlighet att välja en annan klinik. Den remitterande behandlarens namn är obligatoriskt.

3. Ange mottagare och orsak till remiss

Mottagare av remiss är en auktoriserad specialistklinik inom Stockholm läns landsting. Endast de auktoriserade specialistvårdgivarna går att välja i formuläret. Patienten och dess vårdnadshavare skall informeras om att de har rätt att välja vårdgivare.

Som specialitet väljs ett av följande alternativ. En specialistvårdgivare kan auktorisera sig inom ett eller flera områden.

 • Odontologisk radiologi
 • Paradontologi
 • Pedodonti
 • Endodonti
 • Käkkirurgi
 • Oral protetik

När specialitet är vald går det att välja en klinik som har specialiserat sig inom det området. När klinik väljs visas även adressen till kliniken.

Remissorsak är obligatoriskt att ange. Om remissorsak är kopplad till EPI skall ordet EPI ingå i texten för remissorsak.
Remisstext skall beskriva patientens tillstånd samt frågor till specialist.
Under övriga uppgifter kan du skriva kommentarer och annat till specialistvårdgivaren som inte är direkt kopplade till remissen.

4. Bifoga bilagor

Det går att bifoga bilagor till en remiss. Bilagor kan vara till exempel röntgenbilder, läkarutlåtande, daganteckningar, och annat som kan vara av betydelse för specialistvårdgivaren. Bilagan måste finnas på hårddisken, dvs. vara sparad på datorn eller annan plats. Det går att lägga till flera bilagor.

För att lägga in en bilaga; välj typ av bilaga, tryck sedan bläddra och leta rätt på filen, tryck slutligen Lägg till för att lägga till bilagan. Du har även möjlighet att ta bort bilagor som lagts till innan remissen är skickad till specialist.

5. Händelselogg

För varje gång som remissen sparas uppdateras remissens händelselogg. Här visas datum, tidpunkt och användare som utfört händelsen. I händelseloggen sparas följande händelser för en remiss;

 • Sparad
 • Skickad
 • Återkallad remiss
 • Begärd komplettering
 • Avvisad remiss
 • Godkänd remiss
 • Skickat remissvar

6. Spara och skicka remiss

Det går att spara remissen för att senare återkomma till den och fylla på med mer information. Viss information måste dock vara ifylld för att kunna spara remiss såsom; patient, behandlare, specialitet, mottagande klinik och remissorsak. Det går att ändra informationen innan remissen är skickad.

När remissen skickas får mottagande specialistvårdgivare information om det. Vårdgivaren bedömer remissen och har möjlighet att; godkänna, begära komplettering eller avvisa remissen.

Godkänd remiss

I de flesta fall godkänner specialistvårdgivaren remissen. Därefter kallas patient till undersökning. Remissen får status under behandling.

Avvisad remiss

Det kan hända att specialistvårdgivare bedömer att patienten inte kan tas emot, exempelvis om remissen har skickats fel eller om specialistvård inte är motiverad. I dessa fall avvisar specialistvårdgivare remissen. Om en remiss blir avvisad skickas informationen till remittenten via e-post.

Komplettering begärd

Specialistvårdgivare kan ibland behöva mer information, exempelvis fler röntgenbilder, innan han eller hon kan godkänna remissen och kalla patienten. När komplettering begärts för en remiss skickas information om detta till remittenten via e-post. När remittenten har kompletterat remissen skickas den på nytt till specialisten.

7. Ta bort remiss

Innan en remiss har skickats till specialist går det att ta bort remissen. När en remiss tagits bort kan remittenten inte längre skriva i remissen och den går inte heller att skicka till specialist.

Se vad som händer med min specialisttandvårdsremiss

Under hela behandlingstiden kan du som remittent se dina skickade remisser i en översikt som finns under fliken Specialisttandvård -> Översikt.

När remissvar kommer

Efter avslutad behandling skickar den auktoriserade specialisttandläkaren ett remissvar. Remissvaret skickas till den som har remitterat patienten.

Information om att remissvar har skickats kommer till kliniken som e-post enligt de inställningar som kliniken har för meddelanden.

Därefter visas remissvaret i Libretto. Det finns även möjlighet att se vilka behandlingsåtgärder som utförts.