3.2.1. STV - Elektroniska remisser

Remissprocessen - Hur går det till?

All specialisttandvård för barn och ungdomar kräver en remiss. Remissen kan skickas från den klinik där barnet är listat eller från en annan vårdgivare t.ex. ett sjukhus. Även specialistkliniker kan remittera barn och kan vid behov skapa ”vidareremisser” till en annan specialist.

Alla tandläkare som har tillgång till Libretto kan skicka remisser till specialister för patienter som är listade på den egna kliniken. Mottagare av remiss är de kliniker som auktoriserat sig inom specialisttandvård för en eller flera specialiteter (Odontologisk radiologi, Paradontologi, Pedodonti, Endodonti, Oral kirurgi, Oral protetik, Bettfysiologi).

När en specialist tar emot en remiss i Libretto kan de välja att godkänna remissen. De kan även avvisa remissen om den exempelvis är felskickad eller om specialistvård inte är nödvändig. Om mottagande specialist bedömer att ytterligare information krävs, exempelvis fler röntgenbilder, kan de begära komplettering av remissen.

Remittenten kan hela tiden följa remissen och se händelser för remissen.

Under behandling rapporteras den utförda vården i Libretto.

Ersättning för specialisttandvård av tandvårdsenheten

Den nya ersättningsmodellen för specialisttandvård för barn och ungdomar innebär att auktoriserade specialistvårdgivare får ersättning för den vård som utförs. Varje månad kan specialistvårdgivare skicka en faktura till Tandvårdsenheten genom systemet Libretto. I fakturan ingår automatiskt alla de godkända åtgärder som har registrerats och som inte tidigare har fakturerats.

Specialisttandvård

Under fliken specialisttandvård kan användaren skicka, ta emot och behandla remisser. Det finns en sida för översikt av alla remisser som användarens mottagning har mottagit och är aktiva samt vilka remisser som är skickade från den mottagningen och vilken status dessa remisser befinner sig i.

Ta emot en elektronisk remiss

När en remiss kommer in via Libretto får kliniken information om detta via e-post om en sådan finns angiven under e-postinställningar.

De remisser som väntar på godkännande hittas dels från Min sida, dels från sidan Översikt remisser; Inväntar mitt godkännande.

Att godkänna remiss

För att godkänna en elektronisk remiss klicka på en remiss med status inväntar godkännande. Då öppnas remissen och alla detaljer för remissen visas. Nu kan du välja att godkänna remissen, avvisa remissen eller begära komplettering.

När en remiss godkänns kommer remittenten att få information om detta via e-post. Remittenten kan se remissen men har inte möjlighet att se vilka åtgärder som registreras på remissen under behandlingstiden. Remittenten kan inte heller se den information som specialisten skriver på remissvaret innan detta är skickat.

När remissen är godkänd visas ett meddelande remissens nya status under behandling visas.

Nu kan du som specialistvårdgivare registrera vårdåtgärder för remissen och skriva preliminärt remissvar.

Att begära komplettering av remiss

När komplettering begärs för en remiss kan specialisten skriva ett meddelande om vad som behöver kompletteras. Se figur nedan. Remittenten får information om kompletteringen via e-post till kliniken. Den remitterande kliniken kan sedan se förfrågan och komplettera remissen i Libretto. Remittenten skickar sedan remissen på nytt till specialistkliniken. När en remiss kompletterats av remittent visas remissen som nyinkommen för specialist.

 • Begär komplettering

 • Specialist får beskriva vad som skall kompletteras och därefter trycka på Begär komplettering.

Att avvisa remiss

Specialisten kan göra bedömningen att patienten inte behöver specialistvård av olika skäl. När en specialist väljer att avvisa en remiss måste anledningen till avvisande anges. Det går att välja mellan två fördefinierade anledningar eller skriva en egen fritext. Se figur nedan.

 • Välj Avvisa remiss

 • Specialist får beskriva varför remiss avvisas och trycka på Skicka avvisning.

När remissen har avvisats får remittenten information om detta via e-post och kan se anledning till varför remiss avvisats i Libretto.

Skapa vidareremiss - för exempelvis konsultation

Specialistvårdgivare kan skapa och skicka vidareremisser till andra specialister. Detta kan användas för exempelvis röntgen eller konsultation.

För att skapa en vidareremiss går du in på den remiss som är under behandling för patienten, och som vidareremissen skall baseras på. Välj länken Skapa ny vidareremiss överst på remissen.

En vidareremiss går att göra då ursprungsremissen har status under behandling. Det går inte att skapa vidareremisser innan en remiss är godkänd eller efter att den är avslutad.

När du har valt Skapa ny vidareremiss visas sidan för ny vidareremiss. För en vidareremiss gäller att:

 1. Patient är densamma som för ursprungsremissen.
 2. Avsändare (remittent) är alltid specialistkliniken som är mottagare på ursprungsremissen.
 3. Du kan fritt välja bland auktoriserade specialister.
 4. Referens till specialist remiss-id är alltid referens till ursprungsremissen inkl. remissorsak. På så sätt går det att spåra vilka vidareremisser som skapats utifrån en ursprungsremiss.

När en vidareremiss har skickats till en annan specialistklinik sker det på samma som en vanlig remiss. Mottagaren får information på e-post och kan godkänna remissen. När specialisttandläkare är klar skickas remissvaret till remitterande klinik för vidareremissen.

Skapa uppföljningsremiss - för återkommande behandling

Specialistvårdgivare kan skapa och skicka uppföljningsremisser om fortsatt behandling krävs utanför den ursprungliga remissens omfattning. Detta kan vara aktuellt vid exempelvis återbesök eller uppföljningskontroll.

För att skapa en uppföljningsremiss går du in på den ursprungliga remissen för patienten, som uppföljningsremissen skall baseras på. Välj länken Skapa ny uppföljningsremiss överst på remissen.

Den ursprungliga remissen kan ha status under behandling eller avslutad om remissvar har skickats.

När du valt Skapa ny uppföljningsremiss visas sidan för ny uppföljningsremiss. För en uppföljningsremiss gäller att:

 1. Patient är densamma som för ursprungsremissen.
 2. Avsändare (remittent) är alltid specialistkliniken som är mottagare på ursprungsremissen.
 3. Mottagare kan inte ändras. Den är alltid samma som avsändare eftersom uppföljande behandling görs av samma klinik som tog emot ursprungsremissen.
 4. Referens till specialist remiss-id är alltid referens till ursprungsremissen inkl. remissorsak. På så sätt går det att spåra vilka uppföljningsremisser som skapats utifrån en ursprungsremiss.

När en uppföljningsremiss skickas kommer inte information gå ut via e-post. Status sätts direkt till Under behandling och vårdåtgärder kan registreras direkt.

Skapa ny remiss - remittera ett barn till en specialist (ej ortodonti)

Alla tandläkare kan remittera barn och ungdomar till auktoriserade specialisttandläkare. En remiss för specialisttandvård skall handläggas efter följande förutsättningar.

 • Max två månader mellan inkommen remiss och undersökning
 • Max två månader mellan undersökning och behandling.

HSNf:s centrala rutin är att inkommen remiss skall godkännas av remissmottagaren senast sju dagar efter att den inkommit.

När du ska skicka en remiss kan du hitta sidan Ny remiss från antingen patientinformationssidan eller från huvudmenyn för Specialisttandvård.

För utförande, se: Pappersremisser

Att kopiera remiss

Det är möjligt att kopiera avvisade, avslutade samt arkiverade remisser. Vid kopieringen skapas en ny remiss med originalremissen som mall. Den nya remissen, vilken är förifylld med originalremissens ursprungsdata, är redigerbar och kan efter önskade ändringar sparas. 

Det vanligaste fallet då detta är användbart är när en allmäntandläkare skapar och skickar en remiss till fel specialistvårdgivare. Om mottagande specialist avvisar remissen får remissen status "Avvisad". Om detta sker kan allmäntandläkaren söka upp den avvisade remissen och kopiera den. Detta görs genom att allmäntandläkaren öppnar remissen och klickar på knappen "Kopiera remiss". I och med denna operation skapas en ny remiss och användaren vidarebefordras till en sida där de förinskrivna uppgifterna kan ändras innan sparning. Därefter kan allmäntandläkaren skicka remissen till en annan specialistvårdgivare.

Sök remiss

På denna sida kan man söka fram en eller flera remisser.

Ange en eller flera av nedanstående sökparametrar:

 1. Remiss-id: Ange remissens identitet
 2. Patientens pers.nr: Patienten som remissen avser.
 3. Datum fr.o.m. Remisser skickade fr.o.m. angivet datum.
 4. Datum t.o.m. Remisser skickade t.o.m. angivet datum.
 5. Filtrera på remisstatus: Markera en eller flera status som ska gälla för de remisser du söker.
 6. Avsändare av remiss: Sök fram remisser som avser en viss remittent.
 7. Mottagare av remiss: Sök fram remisser som avser en viss remissmottagare.

När sökvillkoren är ifyllda trycker man på knappen Sök.

Systemet visar nu upp de remisser som passar in på sökningen och dessa visas i en lista. För att öppna en remiss så klickar man på länken Visa.