3.3. STV - Vårdåtgärder

Vårdåtgärder för remiss

När remissen har status under behandling kan utförd vård rapporteras in löpande i Libretto av specialisttandläkare. Detta kan göras på två olika sätt:

 • Manuell registrering av utförd vård i Libretto
 • Import av vårdåtgärder från fil

Manuell registrering av utförd vård i Libretto

Detta är det vanligaste sättet att rapportera in vård på för alla användare. När vård skall registreras manuellt kan du utgå från patienten. Sök upp patienten och välj Registrera vårdåtgärder för den remiss som du utfört vård för. Det går även att använda sig av sidan Översikt remisser och välja remissen i sökresultatet.

Under registrerade vårdåtgärder fyller användaren i de behandlingsåtgärder som har utförts på patienten.

 1. Datum: Ange datum för genomförande av åtgärden.
 2. Åtgärd: Välj den åtgärd som utfördes.
 3. Antal: Ange antal åtgärder som utfördes.
 4. Pris. Priset är inlagt i Libretto och visas automatiskt. För vissa åtgärder är priset rörligt och ifylls manuellt, t.ex. materialkostnader.

 5. Lägg till: Lägg till åtgärden till listan av utförda åtgärder.

De registrerade åtgärderna visas i listan tillsammans med datum för utförande. Om någon uppgift är fel finns möjlighet att ta bort registrerade åtgärder genom att klicka på länken Ta bort i den högra kolumnen i listan.

För att åtgärderna ska valideras måste ni trycka på knappen Skicka högst upp på sidan. Åtgärder som inte valideras på detta sätt kommer automatiskt att valideras under natten till nästföljande dag.

Alla åtgärder som godkänns kommer att ingå i nästa fakturaunderlag.

Anledningar till ej godkända åtgärder

Tandvårdsenheten utgår från TLV:s regelverk kring vilka åtgärder som tillåts. Följande fel kan uppstå:

Felaktig kombination (nr/nr)
Vissa åtgärder får inte utföras samtidigt som andra åtgärder under samma dag för samma patient och samma klinik. Några exempel på detta är 101 och 102. Andra åtgärder måste utföras samma dag i kombination. (Exempelvis 428/421.)

Åtgärd ersätts ej av Tandvårdenheten
Vissa åtgärder ersätts inte alls av Tandvårdsenheten då de bedöms som irrelevanta för barn och ungdomar. Exempel på dessa är 443, 803, 806 och 901.

Åtgärd avsedd för annan specialitet
En del åtgärder kan endast debiteras för en specifik specialitet. Exempel är 591 - Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, och 191 - Konsultationsåtgärd för specialist i oral radiologi. Dessa får alltså inte debiteras av annan specialitet.

Patient för gammal
I de fall då året då patientens fyller 20 år under behandlingstiden ber vi er fylla i blanketten per klinik och skicka blanketten till Tandvårdsenheten.

Patienten utflyttad
Barn- och ungdomstandvård ersätts bara för patienter som är folkbokförda i Stockholms län. När patienten flyttar får Libretto information om det. Om vård rapporterats in efter det datum som patienten har flyttat kan åtgärderna inte godkännas.

Patienten avliden
Libretto kontrollerar patienter mot folkbokföringsregistret och får information om avlidna patienter. Om vård rapporterats in efter det datum som patienten avled kan åtgärderna inte godkännas. Kontakta Tandvårdsenheten om felet uppstår och du har frågor kring detta.

Fakturabilaga krävs
För vissa åtgärdskoder krävs att en fakturabilaga bifogas. När en bilaga lagts till så kan TVE granska åtgärden och därefter godkänna eller ej godkänna åtgärden. Finns det flera åtgärder som kräver fakturabilaga ska fakturabilaga bifogas för alla dessa. Val för att söka fram bilagor samt lägga till bilagor dyker upp när dessa åtgärder väljs.

Motivering krävs
För vissa åtgärdskoder krävs att en motiveringstext skrivs in som förklarar varför denna åtgärd har använts. Texten skrivs in som fritext i den ruta som visas när dessa åtgärder väljs.

Import av vårdåtgärder från fil

För användare som har stor andel remisser kan vårdåtgärder importeras via fil om deras journalsystem har möjlighet att exportera remisser för Libretto. Importfilen skall följa ett givet format som journalsystemleverantören kan erhålla av Tandvårdsenheten.

När du har en fil med vårdåtgärder som skall importeras, välj Specialisttandvård/Vårdåtgärder/Läs in importfil.

Sök vårdåtgärder

Det finns en funktion i Libretto för att söka utförda vårdåtgärder. Denna kan användas för uppföljning av behandling, ledtider eller för att hitta felaktiga åtgärder som inte kan faktureras.

 1. Vårdgivaruppgifter – kan ändras för användare med organisationsbehörighet.
 2. Ursprung – visar om åtgärden registrerats manuellt i Libretto eller importerats på filöverföring.
 3. Datum för utförd åtgärd – det datum som behandling utförts på.
 4. Filtrera på patient och/eller remiss – visar registrerade åtgärder för patient eller specifik remiss.
 5. Filtrera på åtgärdens status.
 6. Sök på text i felmeddelande.
 7. Filtrera på åtgärdskoder.

Information om vårdåtgärders olika status

 1. När en åtgärd registreras (både manuellt och via import på fil) sker en kontroll enligt de regler som TLV angett i författningssamlingen.
 2. Vanligtvis godkänns åtgärden och kan därefter faktureras.
 3. Om åtgärden rapporterats för patient som flyttat utanför Stockholm, är över 22 år eller avlidit, kommer denna att granskas av Tandvårdsenheten. Specialisttandläkaren behöver inte kontakta Tandvårdsenheten för denna typ av fel. Tandvårdsenheten undersöker anledningen och kontrollerar bland annat mot folkbokföringen. Om Tandvårdsenheten har frågor kring åtgärden kontaktas specialisttandläkaren.
 4. Tandvårdsenheten kan välja att godkänna eller avslå åtgärden om patientfel inträffat.
 5. Om åtgärden inte har godkänts av den automatiska kontrollen kan den inte faktureras.

Kreditering av åtgärd

När en åtgärd felaktigt faktureras kan de krediteras av Tandvårdsenheten. De kommer få status inväntar kreditering och följer automatiskt med i nästkommande faktura. När fakturan skickats till Tandvårdsenheten får åtgärden status krediterad.

Sökresultat vårdåtgärder

Sökresultatet kan sorteras genom att klicka på kolumnrubrikerna. Det går att exportera sökresultatet till Excel för vidare behandling exempelvis för statistik och rapporter.

I sökresultatet presenters alla åtgärder som hittas via de valda sökkriterierna. Det går att klicka på remiss-id för att komma till remissen. Det går att klicka på patientens personnummer för att komma till personuppgifter.

I kommentaren visas anledning till att åtgärden ej godkänts.