3.5. STV - Ansökan om vård efter 22 år

Beskrivning

Om en specialisttandläkare har en remiss under behandling där vård behöver utföras på en patient som är 22 år gammal måste en ansökan göras till TVE. Ansökan måste inkomma senast den 31/12 det år som patienten fyller 22 år.

 • Ansökan kan enbart göras för remisser som är under behandling.
 • En ansökan måste göras för varje remiss. Finns flera remisser inom olika specialistområden måste en ansökan skickas in för varje remiss.
 • TVE kan begära komplettering av en inskickad ansökan. I dessa fall kontaktar TVE specialisttandläkaren med uppmaning att komplettera med de uppgifter som saknas.
 • Inrapportering av åtgärder i remissen kontrolleras mot ansökan då patienten är 23 år eller äldre. Skulle det sammanlagda beloppet för inrapporterade åtgärder överskrida ansökningsbeloppet blir åtgärden satt till Ej godkänd.
 • Mail skickas till specialisten då ansökan hanteras i systemet. T.ex. då komplettering begärs, tilldelad, beslutad e.t.c. (Mailadress sätts under fliken Administration/Mailinställningar)

Översikt

Beslutade - Ansökningar där TVE har fattat ett beslut i ärendet.

 • Systemet visar i denna översikt hur många beslutade ansökningar som finns.
 • Klicka på antalssiffran i översiktsbilden så öppnas en lista med dessa ansökningar. (Om det enbart finns en ansökan öppnas denna ansökan automatiskt.)
 • Klicka på Visa-länken för att öppna önskad ansökan.

Sök ansökan

 • Ange sökparametrar och klicka på Sök-knappen.
 • Systemet visar de ansökningar som stämmer in på sökningen i en tabell enligt bilden nedan.
 • Belopp visas om ansökan är avslutad och har blivit godkänd av tandvårdsenheten
 • Klicka på Visa-länken för att öppna en ansökan.