2.1.0. LIST - Om listningssystemet

Systemet Libretto är ett bland annat ett listningssystem inom allmän barn‐ och ungdomstandvård.

Systemet innehåller bl.a. följande funktioner:

  • Vårdgivaren kan registrera/lista barn och ungdomar mellan 3 och 22 år genom systemet.
  • Vårdgivaren registrerar/rapporterar patientens vårdinformation i systemet.
  • Vårdgivaren kan ta fram underlag för utbetalning av ersättning genom systemet

Om Libretto och listning

Systemet Libretto är uppbyggt av flikar. Genom att klicka på en flik öppnas den och information kan då registreras och/eller läsas. Genom att klicka på en ny flik navigerar användaren bort från den aktuella fliken. Har en registrering påbörjats på en flik och användaren navigerar till en annan flik och sedan tillbaka, kommer sidan att laddas om. Den information som angivits men inte sparats kommer då att försvinna.

Administratörer på Folktandvården, Praktikertjänst och privattandläkare kan se alla barn som är listade inom sin organisation. De kan också få ut rapporter och utbetalningsunderlag för hela sin organisation eller för en specifik klinik eller tandläkare. En enskild tandläkare kan se de barn som är listade hos just honom eller henne samt få ut rapporter och utbetalningsunderlag för sin egen klinik/kostnadsställe/mottagning.

Om listningssystemet för barn och ungdomar

Barn bjuds in till listningssystemet under senhösten året innan barnet fyller tre år. Vårdnadshavaren får då information om att denne har möjlighet att lista sitt barn hos en vårdgivare. Om vårdnadshavaren inte listar sitt barn kommer den vårdgivare som har områdesansvar att kalla barnet. Tidigast den 31 januari det år barnet fyller tre år kan vårdgivaren i sådana fall kalla barnet.

Barn kan listas redan året innan de fyller tre år, men ska inte kallas förrän det år de fyller tre år. Ersättning betalas inte heller ut förrän detta år.

Vårdnadshavaren eller patienten kontaktar (besök, telefon, e‐post) vårdgivaren och ber att få lista sitt barn respektive själv bli listad. Om vårdgivaren väljer att lista patienten har denne vårdansvar till dess att patienten väljer en annan vårdgivare, flyttar till annat län, avlider eller uppnår den ålder då landstinget inte längre finansierar patientens tandvård. En vårdgivare kan inte avsäga sig vårdansvar som denne åtagit sig. Vårdgivaren listar en patient genom att registrera patienten i listningssystemet Libretto. För att en vårdgivare skall kunna lista en patient måste vissa kriterier vara uppfyllda:

  • Barnet måste vara skrivet i Stockholms län
  • Barnet måste vara mellan 3 och 22 år.