2.1.3. LIST - Utbetalningsunderlag/Statistik

Utbetalningsunderlag för allmäntandvård och listade barn

Grunden för utbetalningarna i Libretto är listade barn. Ersättning betalas ut till vårdgivaren automatiskt för antalet listade barn. Ersättningen består av tandvårdspeng med eventuellt behovstillägg. För privata vårdgivare görs ett avdrag till den så kallade riskpotten. Vårdgivare kan ta fram ett utbetalningsunderlag i systemet varje månad.

De månatliga utbetalningarna startar efter att ett barn listats i systemet. Vårdgivaren får ersättning med 1/12 per månad med start månaden efter registreringen oavsett när under månaden registreringen skett. Fakturadatum sätts till den 1 varje månad från och med den månad som vårdgivaren får ersättning. Utbetalningen sker 22 dagar efter fakturadatum. Infaller den 22:a på en lör‐, sön‐ eller helgdag betalas pengarna ut närmast följande vardag. Var patienten är registrerad/listad per den sista i månaden avgör vilken vårdgivare som får ersättning för patienten.

Om ett barn skulle lista om sig enligt nedan kommer vårdgivare A få ersättningar för listning fram till och med maj och vårdgivare C från och med juni. Vårdgivare B får ingen ersättning.

Statistik och ersättningar inom allmäntandvård, listade barn

Rapporter

Här kan redan genererade rapporter öppnas och laddas ned. Rapporterna finns i Excel och PDF-‐format.

Gör så här för att ta fram en rapport

 1. Välj en rapport i listan
 2. För användare med behörighet till flera mottagningar finns möjlighet att välja en mottagning under kliniknr/kställenr.
 3. Välj vilket år och vilken månad du vill att underlaget ska baseras på.
 4. Klicka på hämta rapport. De rapporter som finns genererade och som passar mot sökkriterierna visas.

Fullständig vårdrapport saknas
Vårdrapport för vårdgivare med områdesansvar (0-2 åringar)
Vårdrapport för vårdgivare med områdesansvar (Olistade barn)
Vårdrapport för alla vårdgivare (Omlistade barn)

Områdesansvar

 1. Kommun: Välj kommun i listan eller välj Alla.
 2. Stadsdel: För Stockholms kommun är det möjligt att begränsa sökningen genom att välja stadsdel.
 3. Basområde: För vald kommun/stadsdel visas de basområden som ingår, välj ett basområde eller sök på alla basområden inom kommunen/stadsdelen.
 4. Återställ: Rensar alla valda sökparametrar.
 5. Sök: Gör en sökning med de inställda sökparametrarna kommun/stadsdel/basområde.

Sidan ger användaren möjlighet att få information om vilken/vilka vårdgivare som har områdesansvar i en viss kommun/stadsdel samt vilka basområden som hör till området.
Att inneha områdesansvar innebär framför allt två skillnader mot de vårdgivare som inte har det:

 • Inte tacka nej till en patient utan är skyldig att ge vård till dem som är berättigade
 • Kalla alla olistade.

HSF/Tandvårdsenheten informerar blivande treåringar om möjligheten att välja tandläkare på senhösten varje år samt nyinflyttade barn månadsvis. Utöver det finns information på http://www.1177.se

Ersättningar

Användaren kan få information om ersättningsnivåer, gällande samt historik. Informationen anpassas efter om användaren tillhör en privat eller offentlig vårdgivare.

Genom att välja olika år i listboxen överst på fliken finns möjlighet att titta på ersättningsnivåer tidigare år. Innevarande år är förvalt i listboxen.