2.2.2. ATV-VÄ - Riskpotten

Vårdärendeprocessen - hur går det till?

Alla tandläkare som har tillgång till Libretto och är del av riskpotten kan skicka vårdärenden till TVE om patienten som ärendet avser har varit listad på kliniken på startdatumet av prövningsperioden. Prövningsperioden är 12 månader. Dock längst till och med den 31 dec det år patienten fyller 22 år. Vid efterhandsbedömning gäller prövningsperioden från det datum bedömningen skickas till tandvårdsenheten, 12 månaders retroaktivt.

All vård rapporteras i direktrapporter och rapportering av vård kan ske när som helst. Viss vård kräver dock att en förhandsbedömning skickas till TVE och denna vård kan rapporteras i direktrapporten först då förhandsbedömningen har Avslutats med beslutet Godkänd eller Godkänd med förbehåll. Efter rapportering av vård som överstiger karensbeloppet kan direktrapporten faktureras.

Det är TVE som mottar förhandsbedömningen och fattar beslut. TVE kan godkänna eller underkänna förhandsbedömningen. De kan även begära att det behöver kompletteras ifall de bedömer att viktig information, så som röntgenbilder, saknas. TVE kan även vilja att ärendet ses över av en konsult, som i sin tur också kan begära komplettering av vårdgivaren.

Det går inte att skapa flera förhandsbedömningar för samma prövningsperiod. I de fall då det är nödvändigt erbjuds möjligheten att skapa så kallade Tilläggsärenden med utgångspunkt i den ursprungliga förhandsbedömningen. Prövningsperioden är då från och med tilläggsärendets startdatum till och med den ursprungliga förhandsbedömningens slutdatum. Det finns ingen begränsning på hur många tilläggsärenden som kan skapas, däremot måste ett tilläggsärende vara Avslutat för att ett nytt tilläggsärende ska vara möjligt att skapa.

Ny direktrapport

Alla tandläkare som är del av riskpotten kan skapa direktrapporter förutsatt att patienten som vården avser var listad hos tandläkaren på startdatumet av prövningsperioden. Prövningsperioden är unik för varje direktrapport. Det kan alltså inte finnas flera direktrapporter som överlappar varandra.

De uppgifter som är obligatoriska att fylla i för en förhandsbedömning markeras med (*).

Skulle du missa att fylla i ett obligatoriskt fält så markeras fältet med en röd * bredvid fältet.

1. Välj patient

En direktrapport måste skapas för en patient. Det går inte att skapa en direktrapport utan en patient. Ange patientens personnummer med inledande århundrade. Bindestreck är inte obligatoriskt. Du kan endast skapa direktrapporter för barn som har varit listade på din klinik under den angivna prövningsperioden. Det går även att skapa en ny eller återuppta en befintlig direktrapport via sidan "Översikt".

När du har angivit patientens personnummer och tryckt på Hämta kommer relevant patientinformation att hämtas upp.

2. Välj prövningsperiod

En direktrapport avser en prövningsperiod på 12 månader. Denna period sträcker sig alltid från det angivna startdatumet och ett år framåt. Slutdatum kan inte anges utan det räknas ut automatiskt beroende på startdatum. Startdatum får inte vara i framtiden eller äldre än 12 månader och patienten måste varit listad hos din klinik på detta datum.

När du har valt prövningsperioden klickar du på "Skapa"

3. Rapportera vård

På direktrapporteringssidan ska du rapportera all vård som är utförd genom att fylla i uppgifter i rutan "Vårdrapportering". Rullistan "Ärende" används för att koppla åtgärder till en godkänd förhandsbedömning eller till ett tilläggsärende, den nuvarande direktrapporten är förvald. De åtgärder som läggs till kommer att hamna i rutan "Rapporterade åtgärder" och få status "Registrerad". I exemplet nedan har åtgärd 101 rapporterats. 

Klicka sedan på knappen skicka för att låta systemet kontrollera inmatade uppgifter. I fallet ovan kommer status på åtgärd 101 att ändras till "Understiger" eftersom självrisken (åtgärd 100) inte har överskridits. När ytterligare vård har rapporterats och självrisken överskrids så kommer åtgärden att bli godkänd och direktrapporten kommer att vara klar för fakturering (förutsatt att inga andra hinder föreligger). Exempel på statusar som kan inträffa utöver "Godkänd":

  • Understiger - Summan av alla rapporterade åtgärder överstiger inte självrisken.
  • Överstiger - De åtgärder som har rapporterats överskrider det automatiskt godkända värdet på direktrapporten. Skapa en förhandsbedömning för att få överstigande vård prövad av TVE.
  • FHB-åtgärd - Åtgärden måste förhandsbedömas innan den kan rapporteras.
  • Ej godkänd - Åtgärden bryter mot en kontrollpunkt, t.ex. felaktig åtgärdskombination.

4. Om förhandsbedömning eller tilläggsärende krävs

I exemplet nedan krävs en förhandsbedömning eftersom 801 är en så kallad FHB-åtgärd. Skapa en förhandsbedömning genom att klicka på länken "> Skapa förhandsbedömning".

4.1 Registrera ny förhandsbedömning

Information om patient och prövningsperiod kommer att föras över från direktrapporten. Information om behandlande tandläkare är obligatorisk information. Här ska du ange namn, telefonnummer och e-post till behandlande tandläkare.

4.2 Registrera åtgärder

Här fyller du i de åtgärder som du utfört eller planerar att utföra inom ramen för denna förhandsbedömning. Åtgärder som har markerats som ej godkända i direktrapporten kommer att föras över till förhandsbedömningen automatiskt. I fallen med 801 ovan så har den automatiskt förts in i förhandsbedömningen nedan.

4.3 Motivering till behandlingsplan samt prognos

När du har matat in alla de åtgärder som du vill förhandsbedöma så ska du fylla i en motivering till behandlingsplan samt prognos.

4.4 Bilagor

Det går att bifoga bilagor till en förhandsbedömning. Bilagor kan till exempel vara röntgenbilder, läkarutlåtande, eller annat som kan vara av betydelse för TVE. För att lägga till digitala bilagor måste bilagan finnas på hårddisk, dvs. vara sparad på datorn. De går även att lägga till flera bilagor.

För att lägga till en digital bilaga; välj typ av bilaga, tryck sedan på ”bläddra” och leta rätt på filen, tryck slutligen ”Lägg till” för att lägga till bilagan. Du har möjlighet att ta bort bilagor som har lagts till innan förhandsbedömningen är skickad till TVE.

I vissa fall kan det även vara nödvändigt att hänvisa till fysiska bilagor som skickas med vanlig post. Detta görs genom att välja en kategori, ange antal, samt att lägga till en kommentar som förslagsvis innehåller en referens till dokumentet i fråga. Klicka sedan ”Lägg till” för att lägga till din hänvisning.

4.5 Spara, Skicka, Ta bort eller Avbrott?

Du kan Spara din förhandsbedömning utan att skicka den. Detta kan vara relevant i de fall du inte är klar med att registrera din förhandsbedömning, men du vill spara de uppgifter som du redan har fyllt i. Sparade förhandsbedömningar kan tas bort genom att trycka på Ta bort. Då förhandsbedömningen är klar för att skickas in klickar du på Skicka. När som helst efter att du har skickat in din förhandsbedömning kan du avbryta den genom att trycka på Avbrott.

Under behandling
Denna status indikerar att TVE har tagit emot din förhandsbedömning och godkänt den för prövning, men att inget beslut har fattats än.

För komplettering
I vissa fall kan det vara så att TVE behöver mer information av dig beträffande din förhandsbedömning, exempelvis fler röntgenbilder, innan förhandsbedömningen kan beslutas. När komplettering har skickats till dig blir du upplyst om detta via e-post. När du har kompletterat förhandsbedömningen, och skickat iväg den, hamnar den återigen ”under behandling” hos TVE förutom i de fall då konsult har begärt komplettering. I dessa fall hamnar förhandsbedömningen istället ”hos konsult” innan den skickas till TVE.

Godkänd
I de flesta fall godkänner TVE förhandsbedömningen. Efter detta kan du behandla och rapportera vård på patienten. Innan du kan fakturera utförd vård måste godkänd vård överstiga karensbeloppet.

Godkänd med förbehåll
I vissa fall godkänns förhandsbedömningen med förbehåll. Kommentarer från TVE gällande orsaken till förbehållet finns att tillgå på patientens informationsflik.

Ej godkänd
Förhandsbedömningar som underkänns får status ”Ej godkänd”. Första gången en förhandsbedömning blir ej godkänd kan du överklaga beslutet. Du överklagar ett beslut genom att trycka på knappen överklaga beslut, och du erbjuds då även att motivera varför du vill överklaga beslutet. Du kan även godta beslutet utan att överklaga. Om förhandsbedömningen underkänns en andra gång avslutas den utan möjlighet till vidare överklagan.

Avbruten
Av olika anledningar kan en förhandsbedömning ibland behöva avbrytas. Om en förhandsbedömning avbryts går den inte längre att arbeta med.

Nytt tilläggsärende

I vissa fall är den ursprungliga förhandsbedömningen inte tillräcklig. Möjlighet erbjuds då att skapa tilläggsärenden för samma patient. Se exempelvis nedanstående exempel där en förhandsbedömning redan finns.

För att skapa ett tilläggsärende klickar du på länken "> Skapa tilläggsärende".

I direktrapporten finns länkar till alla befintliga förhandsbedömningar/tilläggsärenden i informationsrutan. Genom att klicka på länkarna så kan du hoppa till den förhandsbedömning eller till det tilläggsärende som du vill titta på. Du kan även klicka på länken "Detaljer" för att få upp en detaljerad lista i ett nytt fönster.

Det finns ingen begränsning för hur många tilläggsärenden som får finnas på en patient per förhandsbedömning. Dock, för att skapa ett nytt tilläggsärende krävs att alla andra ärenden (normal- och tilläggsärende) på patienten är Avslutade.

Vad händer med min förhandsbedömning?

Du kan under hela förhandsbedömningsprocessen se vad som händer med din förhandsbedömning. Du kan när som helst öppna ditt ärende och se vilken information som har skickats till TVE.