2.4.1. ATV-STV - Remisser

Remissprocessen - hur går den till?

All specialisttandvård för barn och ungdomar behöver en remiss. Remissen kan skickas från den klinik där barnet är listat eller från annan vårdgivare, exempelvis ett sjukhus. Även specialistkliniker kan remittera barn och kan även vid behov skapa ”vidareremisser” till annan specialist.

Alla tandläkare som har tillgång till Libretto kan skicka remisser till specialister för patienter som är listade på den egna kliniken. Mottagare av remisser är de kliniker som auktoriserat sig inom specialisttandvård för en eller flera specialiteter (Odontologisk radiologi, Paradontologi, Pedodonti, Endodonti, Käkkirurgi, Oral protetik).

När en specialist tar emot en remiss i Libretto kan de välja att godkänna remissen. De kan även avvisa remissen om den exempelvis är felskickad eller om specialistvård inte krävs. Om mottagande specialist bedömer att ytterligare information krävs, exempelvis fler röntgenbilder, kan de begära komplettering av remissen.
Remittent kan hela tiden följa remissen och se händelser för remissen.

Under behandling rapporteras vård in i Libretto. För alla privatkliniker görs registrering av utförd vård manuellt i Libretto (även för IO). För specialister hos Folktandvården registreras utförda åtgärder endast i journalsystemet T4. Dessa åtgärder förs sedan över automatiskt varje natt till Libretto.

Ersättning för specialisttandvård av Tandvårdsenheten

Den nya auktorisationsmodellen för specialisttandvård för barn och ungdomar innebär att auktoriserade specialistvårdgivare får ersättning för den vård som utförs. Varje månad kan specialistvårdgivare skicka en faktura till Tandvårdsenheten. I fakturan ingår automatiskt alla de godkända åtgärder som registrerats och inte tidigare fakturerats.

Remittera ett barn till en specialist (inte ortodonti)

Alla tandläkare som har tillgång till Libretto kan skicka remisser till specialisttandläkare för patienter som är listade på kliniken. En remiss bör följa följande hålltider under dess aktiva period:

 • Max två månader mellan godkänd remiss och första undersökning
 • Max två månader mellan första undersökning och behandling.
 • Max två månader från första undersökning till avslutad behandling.

När du ska skicka en remiss kan du hitta sidan ”Ny remiss” från antingen patientinformationssidan eller från huvudmenyn för ”Specialisttandvård”.

1. Välj patient

En remiss måste skapas för en patient. Det går inte att skapa en remiss utan patient. Ange patientens personnummer med inledande århundrade. Bindestreck är inte obligatoriskt. Du kan endast skapa remiss för barn som är listade på din klinik samt är max 22 år.

Ange telefonnummer och mailadress till patienten eller dennes vårdnadshavare.

2. Ange avsändare av remiss

När du är inloggad som enskild användare på en klinik är din klinik automatiskt avsändare. Om du är administratör inom en organisation har du möjlighet att välja klinik.

3. Ange mottagare och orsak till remiss

Mottagare av remiss är en auktoriserad specialistklinik inom Stockholms läns landsting. Endast de auktoriserade specialistvårdgivarna går att välja i formuläret. Patienten och dess vårdnadshavare skall informeras om att de har rätt att välja vårdgivare.

Som specialitet väljs ett av följande alternativ. En specialistvårdgivare kan auktorisera sig inom ett eller flera områden.

 • Odontologisk radiologi
 • Paradontologi
 • Pedodonti
 • Endodonti
 • Käkkirurgi
 • Oral protetik

När specialitet är vald går det att välja en klinik som specialisterat sig inom det området. När klinik väljs visas adressen till kliniken.

Remissorsak är obligatorisk att ange. Om remissorsak är kopplad till EPI skall ordet EPI ingå i texten för remissorsak.

Remisstext skall beskriva patientens tillstånd och frågor till specialist.

Under övriga uppgifter kan du skriva kommentarer och annat till specialistvårdgivaren som inte är direkt kopplade till remissen.

4. Bifoga bilagor

Det går att bifoga bilagor till en remiss. Bilagor kan vara till exempel röntgenbilder, läkarutlåtande, daganteckningar och annat som kan vara av betydelse för specialistvårdgivaren. Bilagan måste finnas på hårddisken, dvs. vara sparad på datorn eller annan plats. Det går att lägga till flera bilagor.

För att lägga in en bilaga; välj typ av bilaga, tryck sedan ”bläddra” och leta rätt på filen, tryck slutligen ”Lägg till” för att lägga in bilagan. Du har möjlighet att ta bort bilagor som lagts till innan remissen är skickad till specialist.

5. Händelselogg

För varje gång som remissen sparas uppdateras remissens händelselogg. Här visas datum, tidpunkt och användare som utfört händelsen. I händelseloggen sparas följande händelser för en remiss;

 • sparad
 • skickad
 • återkallad remiss
 • begärd komplettering
 • avvisad remiss
 • godkänd remiss
 • skickat remissvar

6. Spara och skicka remiss

Det går att spara remissen för att senare återkomma till den och fylla på med mer information. Viss information måste dock vara ifylld även för att kunna spara remiss; patient, behandlare, specialitet, mottagande klinik och remissorsak. Det går att ändra informationen innan remissen är skickad.

När remiss skickas får mottagande specialistvårdgivare information om det och kan bedöma remissen. Vårdgivaren har då möjlighet att; godkänna, begära komplettering eller avvisa remissen.

Godkänd remiss

I de flesta fall godkänner specialistvårdgivaren remissen. Därefter kallas patient till undersökning. Remissen har nu status ”under behandling”.

Avvisad remiss

Det kan hända att specialistvårdgivare bedömer att patienten inte kan tas emot, exempelvis om remissen skickats fel eller om specialistvård inte krävs. Då avvisar specialistvårdgivare remissen. Om en remiss blir avvisad skickas informationen till remittenten via e-post.

Komplettering begärd

Specialistvårdgivare kan ibland behöva mer information, exempelvis fler röntgenbilder, innan han eller hon kan godkänna remisen och kalla patienten. När komplettering begärts för en remiss skickas information om det till remittenten via e-post. När remittenten har kompletterat remissen skickas den på nytt till specialisten.

7. Ta bort remiss

Innan en remiss har skickats till specialist går det att ta bort remissen. När en remiss tagits bort kan remittenten inte längre skriva i remissen och den går inte heller att skicka till specialist.

Se vad som händer med min remiss

Under hela behandlingstiden kan du som remittent öppna remissen och se den information som skickats till specialisten.

När remissvar kommer

Efter avslutad behandling skickar den auktoriserade specialisttandläkaren ett remissvar. Remissvar skickas till den klinik som remitterat patienten.

Information om att remissvar skickats kommer till kliniken som e-post enligt de inställningar som kliniken har för meddelanden.

Därefter visas remissvaret i Libretto. Det finns även möjlighet att se vilka behandlingsåtgärder som utförts.

När remissvaret är läst så klickar allmäntandläkaren på knappen "Jag har läst remissvar". På så sätt kan även specialisten se att allmäntandläkaren har tagit del av remissvaret.