2. LI - Patientinformation

Sök patient

Under fliken Sök patient finns möjlighet att söka fram de patienter som är listade hos vårdgivaren. För användare som tillhör en vårdgivarorganisation som har områdesansvar finns det möjlighet att söka fram barn som är olistade, dvs. de har ingen aktiv listning på grund av att de till exempel inte har gjort ett aktivt val.

På sidan Sök patient kan vårdgivare som utfört akutbehandling få fram information om var fakturan för behandlingen ska skickas.

 1. Organisationsnr: Här visas organisationsnumret för det företag dit användaren hör.
 2. Klinik/Kostnadsställe: För användare med behörighet till endast en mottagning visas mottagningens nummer. För användare med behörighet till flera mottagningar kan mottagning väljas i listan. Dessa kan också låta värdet vara Alla för att söka på alla mottagningar inom organisationen.
 3. Personnummer: Ange hela eller början av ett personnummer på formatet ååååmmdd-xxxx eller ååååmmddxxxx.
 4. Förnamn: Patientens förnamn anges, här kan hela eller början av namnet anges. Exempel: Sökkriteriet Ann ger träff på alla Ann, Anne, Anna osv. som är listade hos vårdgivaren.
 5. Efternamn: Sökkriteriet efternamn fungerar på samma sätt som sökkriteriet förnamn.
 6. Adress: Den adress där patienten är folkbokförd. Går att söka på hela eller början av adressen.
 7. Postadress: Det postnummer och/eller den postort till adressen där patienten är skriven. Går att söka på hela eller början av ett postnummer och postort.
 8. Listade barn: Om radioknappen för listade barn är vald filtrerar sökningen på de barn som nu är listade hos vårdgivaren.
 9. Remitterade barn (Specialist). Om radioknappen för remitterade barn (Specialist) är vald filtrerar sökningen ut de barn som har remiss skickad.
 10. Remitterade barn (Tandreglering). Om radioknappen för remitterade barn är vald filtrerar sökningen ut de barn som har remiss skickad till en konsult inom tandreglering.
 11. Olistade barn: Valet visas endast för vårdgivare med områdesansvar. Den filtrerar sökningen på de barn som inte har en aktiv listning i Libretto. Denna parameter i kombination med en vald mottagning ger de barn som finns inom mottagningens ansvarsområde.
 12. Barn som har haft rätt till tandvård…: Visar patienter vars senaste listning varit hos den vårdgivare som användaren tillhör, men där patienten sedan flyttat, avlidit eller fyllt 20 år.
 13. Akutbehandling: Sök fram klinikadressen som ska få fakturan för en utförd akutbehandling. TVE anger organisation/kliniknummer för den vårdgivare som utfört vården och patientens personnummer och utförandedatum.
 14. Återställ: Återställer formuläret och suddar ut de ifyllda sökparametrarna.
 15. Sök: Söker fram barn som uppfyller de sökkriterier som angivits i formuläret. För att göra en sökning måste användaren ange minst en sökparameter.

Patientinformation

Sidan visar uppgifter om en patient.

Sidan Patientinformation visar uppgifter om patienten, bl.a. namn och folkbokföringsadress. Sidan visar också information om den vårdgivare som patienten nu är listad hos samt gällande ersättningsnivåer för patienten baserat på var patienten är folkbokförd. Är patienten listad hos en privat vårdgivare visas information om avsättning till riskpott. För barn som är olistade visas som vårdgivare den mottagning som har områdesansvar där barnet är skrivet.

Ersättningsnivåer för tidigare år tas fram genom att välja ett annat år i listan under rubriken Gällande ersättningar. Det hittills utbetalda beloppet för patienten under året visas under valt år.

Under rubriken Listning visas de listningar som barnet har och eventuellt har haft. Listningarna startar som tidigast den 2010-01-01 då listning infördes inom allmän barn‐ och ungdomstandvård. För barn som fyller tre år under 2019 finns en möjlighet att lista dem i Libretto under december 2018. Dessa barn får då ett listningsdatum som är den dag då listningen genomfördes dvs. tidigare än 2019-01-01.

Under rubriken Vårdrapport visas de vårdrapporter som finns för patienten. Genom att klicka på Öppna vårdrapport visas registrerade uppgifter för aktuell vårdrapport. För att lägga till/ändra eller ta bort information, klicka på Redigera. Valet att redigera vårdrapport finns endast för vårdrapporter som är aktiva, det vill säga vårdrapporter vars slutdatum inte passerats. Den valda vårdrapporten visas nu under fliken Manuell vårdrapport.

Under rubriken Remisser till specialisttandvård visas de remisser som finns för patienten.
Under rubriken TVE notering kan tandvårdsenheten skriva in egna noteringar som kan sparas. Dessa kommer enbart visas för TVE användare.

Undantag patientregler (Specialisttandvård)

Tandvårdsenheten kan välja att undanta patient från åldersregeln som gäller inom specialisttandvård.

För patient som har undantag gäller att;

 • Auktoriserad vårdgivare inom allmäntandvård kan remittera patienten till specialist
 • Auktoriserad specialistvårdgivare kan fortsätta behandla patienten samt kan registrera vårdåtgärder för remissen och fakturera dessa. Dessa åtgärder kommer ej stoppas av ”patientkontroller” och blir godkända.

Lägg till undantag för patient

 1. Ange personnummer för den patient som skall undantas från regler.
 2. Namn och adress visas för patienten. Markera undantag som skall gälla för patienten.
 3. Tryck på knappen Skapa undantag.
 4. Listan med patienter som undantas har nu uppdaterats.

Ta bort undantag från patient

 1. Klicka på ”Ändra” för den patient som skall redigeras.
 2. Klicka ur undantag för att ta bort undantag.
 3. Spara