3.5. LI-ATV - Administration

Information till vårdgivare

Här kan TVE-handläggaren lägg upp information som visas på Libretto användarnas startsida. Informationen kan styras så att olika aktörer ser olika saker.

Nytt meddelande skapas via knappen ”Skapa ett nytt meddelande”

Ersättningsbelopp

Användaren får informationer om gällande och historiska ersättningsnivåer. För innevarande år finns det möjlighet att ändra ersättningsbeloppen. Om en ändring görs av ersättningsbeloppen kommer ändringen att påverka kommande utbetalningar som görs. En ändring av beloppen under mars påverkar utbetalningsunderlagen som skapas den 1 maj och som baseras på den 31 mars listningar.

Vårdbehovsnivåer

På sidan vårdbehovsnivåer kan användaren ställa in parametrar för beräkning av vårdbehovsnivåer samt ta ut prognos av ny beräkning.

Libretto har ett servicejobb som i början av varje år (20 januari) reviderar vårdbehovsnivåer för alla basområden med hjälp av en beräkningsmodell.
Fasta parametrar för beräkningen kan enkelt kalibreras på denna sida genom att ändras och ta ut prognosresultat.

Beräkningen sker på behovsgrupper i varje basområde som baseras på Epi-data (antal skadade tänder) två år bakåt från valt prognosår. 
Behovsgruppsmatrisen översätter behovsgrupp till en fast behandlingstid för respektive obligatorisk ålder och med hjälp av detta räknas genomsnittlig bahandlingstid ut i varje basområde.

Tabellen Genomsnittlig behandlingstid är de gränsvärden som beräkningen tillämpar för att tilldela vårdbehovsområde till basområden när dess snittbehandlingstid räknats fram.

Syfte: Kalibrera parametrar för vårdbehovsområdesberäkning.

 1. I perioden mellan 11-19 januari (efter att tidigare år stängt men innan servicejobbet automatiskt körs)
  Välj att ta ut prognos för innevarande år.
 2. Granska resultatet och justera parametrarna efter behov. Det är främst övre tidsgräns för genomsnittlig behandlingstid som bör justeras om det blivit får många basområden i fel vårdbehovsområde.
 3. Ta ut prognos för innevarande år igen och verifiera.
 4. Upprepa proceduren tills resultatet känns bra.
 5. När/om prognosen ser bra ut lämnar ni bara parametrarna ifred och servicejobbet kommer då uppdatera alla basområden korrekt.

Vårdbehovsområden

På sidan vårdbehovsområden kan användaren flytta basområden mellan vårdbehovsområden.

 • Kommun: Välj kommun i listan
 • Stadsdel: För Stockholms kommun finns det ett antal stadsdelar att välja mellan.
 • Välj vårdbehovsområde: Här väljs vårdbehovsområden att flytta från respektive till.

När kommun/stadsdel är valt kan användaren välja från och till vilka vårdbehovsområden som basområden skall flyttas. Listan över basområden till vänster avser de som ska flyttas. Listan till höger är de som eventuellt redan ingår i mottagande vårdbehovsområde.
Det går bara att flytta från vänter till höger. Vill man flytta tillbaka får man kasta om och välja vårdbehovsområden omvänt. Det går att flytta enskilda genom att markera och använda enkelpilen. Vill man flytta alla används dubbelpilen. När man är nöjd genomförs flytten genom att trycka spara.
Vill man börja används knappen återställ.

Basområde

Möjlighet att lägga till nya basområden eller förändra befintliga.

Basadmin

Konteringsinformation som gäller för de utbetalningsfiler som skapas i Libretto.

Områdesansvar

 1. Kommun: Välj kommun i listan eller välj Alla.
 2. Stadsdel: För Stockholms kommun är det möjligt att begränsa sökningen genom att välja stadsdel.
 3. Basområde: För vald kommun/stadsdel visas de basområden som ingår, välj ett basområde eller sök på alla basområden inom kommunen/stadsdelen.
 4. Återställ: Rensar alla valda sökparametrar.
 5. Sök: Gör en sökning med de inställda sökparametrarna kommun/stadsdel/basområde.

Sidan ger användaren möjlighet att få information om vilken/vilka vårdgivare som har områdesansvar i en viss kommun/stadsdel samt vilka basområden som hör till området.

Att inneha områdesansvar innebär framför allt två skillnader mot de vårdgivare som inte har det:

 • Inte tacka nej till en patient utan är skyldig att ge vård till dem som är berättigade
 • Kalla alla olistade.

HSF/Tandvårdsenheten informerar blivande treåringar om möjligheten att välja tandläkare på senhösten varje år samt nyinflyttade barn månadsvis. Utöver det finns information på http://www.vardguiden.se

Avtal områdesansvar

Här kan nya avtal om områdesansvar anges eller befintliga som sökts upp genom fliken Områdesansvar redigeras.