6.0. LI-STV - Åtgärdskoder och regelverk

Tandvårdsenheten utgår från TLV´s regelverk kring vilka åtgärder som tillåts. Följande fel kan uppstå:

Felaktig kombination (nr/nr)
Vissa åtgärder får inte utföras samtidigt som andra åtgärder under samma dag för samma patient och samma klinik. Några exempel på detta är 101 och 102. Andra åtgärder måste utföras samma dag i kombination. (Exempelvis 428/421.)

Åtgärd ersätts inte av Tandvårdenheten
Vissa åtgärder ersätts inte alls av Tandvårdsenheten då de bedöms som irrelevanta för barn och ungdomar. Exempel på dessa är 443, 803, 806 och 901.

Åtgärd avsedd för annan specialitet
En del åtgärder kan endast debiteras för en specifik specialitet. Exempel är 591 - Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, och 191 - Konsultationsåtgärd för specialist i oral radiologi. Dessa får alltså inte debiteras av annan specialitet.

Patient för gammal
I de fall patientens ålder överstiger 20 år under behandlingstiden ska specialisten kontakta Tandvårdsenheten

Patienten utflyttad
Barn- och ungdomstandvård ersätts bara för patienter som är folkbokförda i Stockholms län. När patienten flyttar får Libretto information om det. Om vård rapporterats in efter det datum patienten har flyttat kan åtgärderna inte godkännas.

Patienten avliden
Libretto kontrollerar patienter mot folkbokföringsregistret och får information om avlidna patienter. Om vård rapporterats in efter det datum patienten avled kan åtgärderna ej godkännas.

Fakturabilaga krävs
För vissa åtgärdskoder krävs att en fakturabilaga bifogas. När en bilaga lagts till så kan TVE granska åtgärden och därefter godkänna eller ej godkänna åtgärden. Finns det flera åtgärder som kräver fakturabilaga ska fakturabilaga bifogas för alla dessa.

Val för att söka fram bilagor samt lägga till bilagor dyker upp när dessa åtgärder väljs.

Motivering krävs
För vissa åtgärdskoder krävs att en motiveringstext skrivs in som förklarar varför denna åtgärd har använts. Texten skrivs in som fritext i den ruta som visas när dessa åtgärder väljs.

Information om vårdåtgärders olika status och kontroller

  1. När en åtgärd registreras (både manuellt och via import på fil) sker en kontroll enligt de regler som TLV angett i författningssamlingen.
  2. Vanligtvis godkänns åtgärden och kan därefter faktureras
  3. Om åtgärden rapporterats för patient som flyttat utanför Stockholm, är över 22 år eller avlidit kommer den att granskas av TVE. Specialisttandläkaren behöver inte kontakta TVE för denna typ av fel. TVE undersöker anledningen och kontrollerar bland annat mot folkbokföringen. Om TVE har frågor kring åtgärden kontaktas specialisttandläkaren.
  4. TVE kan välja att godkänna eller avslå åtgärden om patientfel inträffat.
  5. Om åtgärden inte godkänts av den automatiska kontrollen kan den inte faktureras.