4.2. OTV - Tandreglering

Arbetsflöde

Efter det att en tandregleringscheck har blivit godkänd av konsult, och patienten har fått ett brev hemskickat om vårderbjudande avseende tandreglering, hanterar ortodontisten detta enligt följande:

 • Patienten kommer med sitt vårderbjudande till ortodontisten.
 • Ortodontisten registrerar checknumret som står i vårderbjudandet alternativt registrerar checken via patientens personnummer. Vid registrering kopplas checken till vårdgivarens organisation/klinik.
 • Ortodontisten kan registrera start av Behandling 1 och senare avslut av behandling 1.
 • Ortodontisten kan efter avslutad Behandling 1 skicka en remiss avseende behandling 2 (Check2), om detta behövs.
 • Ortodontisten kan starta Behandling 2 om konsulten godkänner detta.
 • Ortodontisten fakturerar sina starter och avslut en gång per månad.

Libretto för Ortodontister består av fyra huvudflikar som beskrivs i denna manual.

 • Min Sida
 • Specialisttandvård
 • Tandreglering
 • Administration

Registrera check

För att registrera en check matar ortodontisten in det checknummer/ärendenummer som finns på patientens vårderbjudande. Har patienten glömt detta papper kan ortodontisten istället registrera patientens personnummer.

Finns en giltig check kopplad till patienten visas detaljer som kan verifieras innan registreringen utförs.

Registreringen av checken görs genom att klicka på knappen Registrera.

Efter registrering visas en bekräftelse och en länk som gör det möjligt att gå direkt till checkens administration.

OBS! - Skulle checken redan vara registrerad på annan ortodontist kommer det upp en varning och systemet presenterar vem som registrerat checken. Om patienten vill byta ortodontist kan checken övertas via knappen Överta check . Tänk på att eventuella ekonomiska justeringar vid övertagande av check sköts utanför systemet. Detta innebär att vårdgivarna sinsemellan är överens om hur ersättningen från Tandvårdsenheten ska fördelas samt att vårdgivarna själva administrerar fördelningen.

Sök check

Om man vill söka fram en specifik check eller checkar med sökparametrar kan ortodontisten göra detta i Sök check-fliken. Efter att sökparametrar angetts tryck på Sök-knappen.

Sökresultatet visas i en lista och önskad check kan öppnas upp via länken Visa. Om sökningen bara hittar en check öppnas denna automatiskt.

Visa check

Då en check visas presenteras två flikar där administration av checken kan utföras; Checkuppgifter och Behandling 1.

Checkuppgifter

Fliken Checkuppgifter innehåller grunduppgifter med patientinformation, remittent, konsult, checkdatum m.m.

Här kan ortodontisten avbryta behandlingen via Avbryt behandling-knappen om t.ex. patienten begär detta, alternativt om ortodontisten vill avbryta behandlingen. Detta utförs enligt bilden nedan.

Behandling 1 (Registrering av Start och Avslutsuppgifter)

Behandling 1-fliken innehåller fält för att registrera startdatum och avslutsdatum samt andra uppgifter som krävs för att göra en registrering. Följande måste anges för att kunna spara en behandlingsstart:

 • Behandling startad (Datum)
 • Behandlarens personnummer (12 siffror)
 • Terapi (Val ifrån rullistan)
 • Diagnos (ICD10-koder)
 • (Fältet Apparatur in kan registreras direkt eller senare men måste anges för att ett avslut av checken ska kunna göras)

När uppgifterna har registrerats kan dessa sparas via Spara-knappen. Systemet bekräftar att uppgifterna har sparas och anger om något saknas med röd text.

Efter att en check har startats blir fältet för avslutsdatum editerbart. Dessutom öppnas startdatum för Ortognatkirurgi och Multipla agenesier.

När behandlingen är avslutad anges avslutsdatum på respektive plats och sparas via respektive Spara-knapp.

OBS! - Om en Behandling 2 finns på checken visas denna flik bredvid Behandling 1 och hanteras på samma sätt.

Meddelanden

Under fliken "Meddelanden" kan Ortodontisten och Allmäntandläkaren som skapade remissen som är underlag för checken prata direkt med varandra genom att skicka meddelanden (där bilagor går att bifoga) till varandra i systemet.

Om du av misstag har gått in på meddelandet så kan du klicka i rutan "Markera senaste meddelandet som oläst". Meddelandet kommer då fortsätta att vara oläst när du lämnar remissen.

Remittera en patient till en konsult inom tandreglering

När Behandling 1 i checken är färdigbehandlad kan ortodontisten ansöka om Behandling 2 genom att skicka en remiss till konsult.

För att skapa en remiss söker ortodontisten upp checken och öppnar denna. Därefter går ortodontisten in på fliken Checkuppgifter. Där finns en länk under Behandling 2 > Skapa remiss för Behandling 2.

Skapa remiss för Behandling 2

Efter att man har klickat på länken öppnas sidan för ny remiss och denna kan ifyllas av ortodontisten.

De uppgifter som är obligatoriska i remissen att fylla i markeras med en asterisk (*).

Skulle du missa att fylla i ett obligatoriskt fält och försöka skicka remissen markeras fältet med en röd asterisk bredvid fältet.

1. Välj patient

Börja med att ange patientens personnummer, med inledande århundrade, och hämta upp grunduppgifter via knappen Hämta. Detta kan ta en liten stund men när patientens uppgifter dyker upp kan du fortsätta att fylla i remissen.

2. Ange avsändare av remiss

Systemet fyller i avsändaruppgifter baserat på vem som är inloggad. Dock måste remittenten ange namnet på remitterande behandlare.

3. Mottagare av remissen

Libretto fyller i mottagande konsult utifrån vem som har avtal i det område som barnet bor i.

4. Bifogade bilagor

Det går att bifoga bilagor till en remiss. Bilagor kan till exempel vara röntgenbilder, läkarutlåtande, foton, daganteckningar och annat som kan vara av betydelse för konsulten. Bilagan måste finnas på remittentens hårddisk, dvs. vara sparad på datorn eller annan plats. Det går självfallet att lägga till flera bilagor.

För att lägga in en bilaga; välj typ av bilaga, tryck sedan knappen Bläddra och leta rätt på filen, tryck slutligen knappen Lägg till för att lägga till bilagan. Du har möjlighet att ta bort bilagor som lagts till innan remissen är skickad till specialist.

5. Ange remissorsk och status/diagnos

I denna del av remissen ska remittenten ange de uppgifter som är obligatoriska (*). De flesta fält är s.k. rullistor där remittenten väljer det som passar. Tips: Använd tab-tangenten för hopp mellan fälten och därefter pilarna för att välja från fältets rullista.

På vissa fält visas en Pdf-ikon vilket betyder att det finns en beskrivning tillgänglig som förklarar de olika valen mer detaljerat. Klicka på ikonen så öppnas en beskrivning i ett nytt fönster.

Remissorsak består av flera delar som ska fyllas i. OBS! Kom ihåg att alla obligatoriska fält måste fyllas i.

Vid fältet Eruptionsstörningar i permanenta bettet kan en tandkarta öppnas upp via länken > Öppna tandkarta.

 • Klicka på en tand. Nu visas tandnummer vid Du har valt tand: Dessutom blir tanden gråmarkerad.
 • Ange typ av störning genom att klicka i rutan (-orna).
 • Klicka på knappen Lägg till/Uppdatera.
 • Klicka på knappen Spara när du är klar.

Vid fältet Infraocklusion i temporära bettet finns en tandkarta som öppnas upp via länken > Öppna tandkarta.

 • Klicka på den tand där det finns en störning. Tandens färg blir röd.
 • Vill du ta bort den röda markeringen på tanden så klicka på tanden igen.
 • Klicka på knappen Spara när du är klar.

Ange objektivt behandlingsbehov och obligatorisk text som krävs för att färdigställa remissen.

6. Spara och skicka remissen

Det går att spara remissen via Spara-knappen och återkomma till denna senare. En sparad remiss behöver inte innehålla alla obligatoriska fält.

Om alla obligatoriska fält är korrekt ifyllda kan remissen skickas via Skicka remiss-knappen. Mottagande konsult får information om detta via mail och kan hantera remissen i Libretto. Konsulten har möjlighet att: Ta emotBegära kompletteringAvvisa remissen eller Godkänna.

Vad innebär detta för remittenten?

Mottagen/Godkänd remiss
I de flesta fall godkänner konsulten remissen. Remissen får i och med detta status Under behandling och hanteras därmed av konsulten. Remittenten kan därefter invänta remissvar.

Avvisad remiss
Det kan hända att konsulten bedömer att patienten inte kan tas emot, exempelvis om remissen har skickats fel eller av annan orsak. I dessa fall kan konsulten avvisa remissen. Om en remiss blir avvisad skickas en förklarande text till orsaken tillbaka i remissen, och dessutom skickas ett mail ang. detta till remittenten såvida en e-post finns registrerad.

Begära komplettering
Konsulten kan ibland behöva mer information, exempelvis fler röntgenbilder, innan han eller hon kan godkänna remissen och därefter kalla patienten. När komplettering för en remiss har begärts skickas information om detta till remittenten via e-post. När remittenten har kompletterat remissen skickas den på nytt till konsulten.

7. Ta bort remiss

En sparad remiss kan remittenten ta bort om den inte ska skickas. När en remiss har tagits bort kan remittenten inte längre skriva i remissen och den går inte heller att skicka den vidare till en konsult.

8. Händelselogg

För varje gång som remissens status ändras uppdateras remissens händelselogg. Här visas datum, tidpunkt och användare som utfört händelsen. I händelseloggen sparas följande händelser för remissen;

 • Sparad
 • Skickad
 • Återkallad remiss
 • Begärd komplettering
 • Avvisad remiss
 • Godkänd remiss
 • Skickat remissvar

Se vad som händer med mina remisser avseende Behandling 2

Under hela remissbehandlingstiden kan remittenten öppna remissen och se den information som har skickats till konsulten. Remisser kan öppnas via Översikts-fliken alternativt sökas fram via Sök remisser.

Översikt

På denna bild visas antal remisser som remittenten (ortodontisten) har skapat samt deras status. Genom att klicka på antalslänken kommer man snabbt vidare till remissen.

Sök remisser

För att söka fram en remiss är det enklast att göra detta i Sök remiss-fliken som finns under Tandreglering -> Remisser -> Sök remisser. Här kan du söka upp en remiss via remiss-id, patientens personnummer och även via olika status.

Tryck på Sök-knappen för att får fram ditt sökresultat. I den lista som visas under sökdelen kan man klicka på länken Visa för att öppna remissen. Om sökresultatet endast innehåller en träff navigeras du automatiskt till remissen.

När remissvar kommer

Efter avslutad hantering skickar konsulten sitt remissvar. Remissvar skickas till den ortodontist som har remitterat patienten.

OBS! - Parallellt med ovanstående skickas remissvaret till en prövningskonsult som måste godkänna eller avslå beslutet om Behandling 2.

 • Om prövningskonsulten godkänner får checken en ny flik, Behandling 2, där ortodontisten kan registrera Start- och Avslutsuppgifter precis som för Behandling 1.
 • Om prövningskonsulten avslår kommer motiveringen visas på fliken Checkuppgifter när checken visas.

Information om att remissvar har skickats inkommer via e-post enligt de inställningar som kliniken har för meddelanden avseende tandregleringsremisser. Se inställningar för e-post.

Ortodontisten kan därefter söka upp remissen via Sök remiss alternativt gå in på översikten och plocka fram avslutade remisser och öppna önskad remiss.